Privatumo Politika

 

Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), būdama svetainės www.dalyvauk.anyksciai.lt (toliau – Svetainė) valdytoja, tinklalapio lankytojų duomenis tvarko laikydamasi galiojančių teisės aktų, remdamasi nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Tvarkydama asmens duomenis, Administracija laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas naudojantis interneto Svetaine. Joje nurodoma, iš kur Svetainė gauna lankytojų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos asmens duomenų subjektų teisės.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį. Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje.

Svetainę administruoja Administracija, juridinio asmens kodas 188774637, adresas J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel. (8 381) 58035, el. paštas [email protected]. Kontaktinis asmuo Rasius Sudeikis, tel. (8 381) 59060, el. paštas [email protected]

Svetainės lankytojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai atlikdami veiksmus Svetainėje po šios privatumo politikos tekstu pažymi „varnelę“, kad su politika yra susipažinta. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti ir Svetainėje bei plačiau https://www.anyksciai.lt/privatumo-politika/6844.

Administracija tvarko asmens duomenis ir juos gauna, užtikrinant Svetainės funkcionavimą ir pritaikymą lankytojų naršymo poreikiams – naudoja slapukus (cookies) (lankytojų sutikimu renkami automatiškai). Asmens duomenys tvarkomi tik Gyventojų iniciatyvų, skirtų Anykščių miesto gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše numatytais tikslais. Pateiktų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1a dalis).

Svetainėje pateikti asmens duomenys bus sutikrinami su Gyventojų registre esančiais duomenimis, siekiant patvirtinti Jūsų atitikimą asmens, galinčio balsuoti dėl projektų idėjų (asmens identifikacija), taip pat registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros.

Svetainės valdytoja užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. Administracija pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtume tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.

Surinktus asmens duomenis Administracija gali perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės Svetainėje surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Administracijai tikslais.

Visi lankytojų asmens duomenys saugomi iki to laiko, kol reikalingi tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje, pasiekti, bet ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų pateikimo ir (ar) rinkimo metų gruodžio 31 d.

Svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu, apsaugančiu asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą rasite čia: https://www.anyksciai.lt/administracine-informacija/asmens-duomenu-apsauga/3149.

Administracija, administruodama Svetainę, užtikrina visas BDAR ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjektų teises:

– informavimą apie duomenų tvarkymą;

– teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

– teisę reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti netikslius duomenis;

– teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;

– teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

– teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;

– teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

Administracija gali atsisakyti vykdyti lankytojų reikalavimus, susijusius su jų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais. Duomenų subjektai reikalavimus dėl jų teisių įgyvendinimo turi teisę teikti asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Reikalavimai gali būti vykdomi tik nustačius asmens tapatybę.

Administracija įsipareigoja į bet kokį reikalavimą atsakyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo ir atitinkamų duomenų, reikalingų atsakymui parengti, pateikimo.

Esant poreikiui, Administracija sustabdo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išnagrinėtas reikalavimas ir (ar) išspręstas ginčas.

Duomenų subjektui teisėtai atšaukus duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Administracija, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus to subjekto atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai toliau tvarkyti asmens duomenis Administraciją įpareigoja galiojantys teisės aktai, teismų sprendimai ar privalomi valstybinių institucijų nurodymai.

Nesutikdami su Administracijos veiksmais, duomenų subjektai turi teisę kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją.

Administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas – MB „Dejuris“, el .paštas [email protected], mob. tel. 8 638 38538.

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Privatumo politika