Dalyvaujamasis biudžetas 2023 Anykščiai

Dabartinis etapas

GRUODIS - pradedamas vykdymas

Idėjų etapai

RUGSĖJIS - teikiame paraiškas

-

Projektų idėjų pasiūlymus teikiame šiais trimis būdais:


1) tiesiogiai pristatome arba paštu į Savivaldybę adresu J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai (ant užklijuoto voko užrašykite „DB - Gyventojų iniciatyvų programai 2023“);

2) pildome el. formą svetainėje https://dalyvauk.anyksciai.lt (prisijungę per el. bankininkystę);

3) el. paštu [email protected] teikiame dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu el. parašu.

 

Visas paraiškas siunčiame iki rugsėjo 29 dienos 16 valandos.

 

***************

Aprašas numato:

10. Pateikti projektų idėjų pasiūlymai registruojami Savivaldybės administracijoje galiojančia bendra gautų dokumentų registravimo tvarka.

11. Projekto idėjos pasiūlymas laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto darbuotojo ar kurjerio antspaudo data, ar elektroninio laiško siuntimo data yra ne vėlesnė nei Kvietime nurodyta paskutinė projektų idėjų pasiūlymų pateikimo diena.

12. Teikiant paraišką su dokumentais popierine forma, ji turi būti užpildyta kompiuteriu, pasirašyta, sunumeruota ir atspausdinta.

13. Pareiškėjas gali pateikti  1 (vieną) projekto idėjos pasiūlymą.

14. Pritarime projekto idėjai pateikti asmens duomenys bus naudojami patikrinti, ar pritarimą projekto idėjai pateikę asmenys su projekto idėja yra susieti gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais.

15. Pareiškėjai rengdami projektus gali konsultuotis su Savivaldybės darbuotojais, kurių kontaktai kartu su kvietimu teikti idėjas skelbiami interneto svetainėje https://dalyvauk.anyksciai.lt ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

16. Pareiškėjas turi teisę projekto idėjos pasiūlymą atsiimti iki balsavimo už projekto įgyvendinimą paskelbimą viešai.

 

Projektų peržiūra

-

23. Administracinės atitikties vertinimo metu tikrinama, ar:

23.1. projekto idėjos pasiūlymas ir prie jo pridėti dokumentai gauti iki projekto idėjos pasiūlymo pateikimo termino pabaigos;

23.2. projekto idėjos pasiūlymas užpildytas šio Aprašo 1 priede nustatytoje projekto idėjos pasiūlymo formoje, užpildytas tinkamai, t. y. užpildytas kompiuteriu, lietuvių kalba, užpildytos visos formos grafos, dokumentas pasirašytas;

23.3. pateikti visi Aprašo 1 priede nurodyti kartu su projekto idėjos pasiūlymu privalomi pateikti dokumentai;

23.4. projekto idėjos pasiūlymą pateikė pareiškėjas atitinkantis Aprašo 4.5 papunkčio sąvoką;

23.5. projekto idėjai pritariančių asmenų duomenys, atsitiktine tvarka, tikrinami apklausiant ne mažiau kaip 25 proc. asmenų iš pateikto sąrašo (2 priedas).

24. Jei pateikta neišsami ar netiksli informacija ir nėra galimybės tinkamai įvertinti administracinę atitiktį, vertintojai turi teisę paprašyti pareiškėjo per 3 (tris) darbo dienas pateikti trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus, papildyti ar patikslinti pateiktą informaciją. Jei pareiškėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos prašomos informacijos ir (ar) dokumentų nepateikia arba pateikia ne visą prašomą informaciją ir (ar) ne visus prašomus dokumentus, Darbo grupės nariai vertina paraišką remdamiesi pateiktais dokumentais.

25. Administracinės atitikties vertinimą (Aprašo 3 priedas) atlieka Darbo grupės vadovas, kuris administracinę atitiktį atitinkančias projektų idėjas vertinti perduoda Darbo grupei.

26. Projektų idėjų pasiūlymus, atitinkančius visus Aprašo 23.1–23.5 papunkčiuose nurodytus administracinės atitikties vertinimo kriterijus, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo projektų idėjų pasiūlymų administracinės atitikties patikrinimo, Darbo grupė įvertina, ar:

26.1. projekto įgyvendinimas numatytas Anykščių rajono teritorijoje, valstybės ar Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;

26.2. projektas yra techniškai įgyvendinamas projekto idėjos pasiūlyme nurodytoje vietoje;

26.3. projekto idėjos pasiūlyme pateiktos preliminarios sąmatos išlaidų pagrįstumas yra realus, skirtas projekto tikslams ir rezultatams pasiekti;

26.4. projekto veiklomis sukurti rezultatai (infrastruktūra) nebus naudojami komerciniais tikslais;

26.5. projekto veiklomis sukurtų rezultatų išlaikymas neviršys idėjos įgyvendinimo kainos ir išlaikymas nesudarys didelės finansinės naštos;

26.6. planuojama projekto idėjos vertė neviršija tų metų numatytų priemonei skirtų lėšų biudžete;

26.7. projektas neprieštarauja esamų projektų, vykdomų ar suprojektuotų toje pačioje teritorijoje, sprendiniams;

26.8. projekto idėjos pasiūlymas sukurs numatomą vertę bendruomenei ir gyvenamosios aplinkos gerinimui;

26.9. projekto idėjos pasiūlymas atitinka šio Aprašo 8 punkto reikalavimus.

27. Darbo grupės atrinktų tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašas (be projekto idėjos pasiūlymo pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) tvirtinamas Savivaldybės mero potvarkiu, kuriame nurodoma: projekto pavadinimas, planuojama projekto įgyvendinimo vieta, projekto vertė ir trumpas projekto aprašymas. Atrinktos projektų idėjos skelbiamos interneto svetainėje https://dalyvauk.anyksciai.lt ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

28. Pareiškėjai, kurių projektų idėjų pasiūlymų administracinė atitiktis įvertinta neigiamai arba pareiškėjai, kurių projektų idėjų pasiūlymai neatitiko šio Aprašo 26.1–26.9 papunkčiuose nurodyto (-ų) reikalavimo (-ų), prieš paskelbiant atrinktų idėjų sąrašą, informuojami projekto idėjos pasiūlyme nurodytais kontaktais.

Projektus atrenkame balsavimui

-

Atrenkame projektus balsavimui.

***

Projektų vertinimas/įkainavimas

-

36.  Projektai 100 proc. finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis.

37. Projektai išskiriami į Anykščio miesto ir rajono kategorijas, atitinkamai Savivaldybės biudžeto lėšas numatant skirti Anykščių miestui 40 (keturiasdešimt) proc., rajonui – 60 (šešiasdešimt) proc. Savivaldybės biudžeto lėšų numatytų einamųjų metų strateginiuose dokumentuose.

38. Pateikta projekto idėja turėtų neviršyti 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur su PVM sumos.

SPALIS/LAPKRITIS - balsuojame

-

Vyksta balsavimas už geriausią projektą.

1) balsuoti gali visi, kurių registruota gyvenamoji vieta yra Anykščių rajone;

2) balsuoti galima elektroniniu būdu arba atvykus į savivaldybę + (naujiena) į seniūniją ir užpildžius popierinę kortelę.

***

Ištrauka iš aprašo:

 

GYVENTOJŲ BALSAVIMO UŽ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ PROCEDŪROS

 

29. Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 16 metų, savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreiškia balsavimu.

30. Paskelbus nuasmenintą atrinktų idėjų sąrašą balsavimas vyksta interneto svetainėje  https://dalyvauk.anyksciai.lt, kuris vyksta 15 darbo dienų nuo balsavimo paskelbimo datos. Neturint galimybės balsuoti internetu, balsuoti galima atvykus į Savivaldybės administracijos Bendrąjį ir ūkio skyrių ir kreiptis į Vieno langelio specialistą adresu J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai bei į Savivaldybės seniūnijas ir užpildant balsavimo kortelę.

31. Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas turi teisę balsuoti 1 kartą ne daugiau kaip už 1 projekto idėją.

32. Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu ar užpildžius kelias balsavimo korteles galioja paskutinis balsavimas. Balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius balsavimo kortelę, galioja elektroniniu būdu užpildytas balsas.

33. Pasibaigus balsavimo laikui per 10 darbo dienų patikrinamos balsavusių asmenų deklaruotos gyvenamosios vietos ir sudaromas projektų idėjų sąrašas.

34. Projektų idėjos reitinguojamos balsų mažėjimo tvarka, išskiriant Anykščių miesto ir rajono kategorijas, t. y. nuo daugiausiai balsų surinkusių projektų idėjų iki mažiausiai balsų surinkusių projektų idėjų. Idėjos, surinkusios vienodą balsų skaičių, reitinguojamos pagal projekto idėjos pasiūlymo pateikimo datą.

35. Per 5 darbo dienas nuo projektų idėjų sąrašo sudarymo Savivaldybės mero potvarkiu, pagal lėšų dydį, numatytą tų metų Savivaldybės biudžete, patvirtinamas daugiausiai balsų surinkusių projektų idėjų sąrašas ir paskiriamas Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už idėjos (-ų) įgyvendinimą.

Skaičiuojame balsus

-

Ačiū, kad aktyviai balsavote! Tiktiname, ar balsavusieji yra registruoti Anykščių rajone.

Skaičiuojame jūsų balsus. Reitinguojame idėjas pagal gautus balsus.

GRUODIS - pradedamas vykdymas

-

Sveikiname, jei jūsų projektas laimėjo ir buvo perduotas vykdymui.

Viešai sveikinami nugalėtojai.

Vykdymas gali užtrukti 12 mėnesių.

Kitų projektų rengėjus kviečiame tobulinti savo siūlymus ir juos vėl teikti kitais metais.

***

39. Projektų įgyvendinama tiek, kad neviršytų numatytos finansavimo sumos, patvirtintos einamųjų metų Savivaldybės biudžete ir projekto kategorijai skirto intensyvumo. Įvykdžius viešuosius pirkimus ir paaiškėjus, kad vykdomų projektų įgyvendinimui reikalingas mažesnis finansavimas, likusi suma lieka rezerve. Projekto įgyvendinimo metu atsiradus nenumatytiems darbams, gali būti priimamas sprendimas skirti finansavimą iš rezerve esančių lėšų. Įgyvendinus projektus ir rezerve likus lėšų, Savivaldybės meras priima sprendimą įgyvendinti kitus eilėje esančius projektus.

40. Projektas (-ai) įgyvendinami per 1 (vienus) metus nuo atrinktos (-ų) idėjos (-ų) patvirtinimo Savivaldybės mero potvarkiu ar, neužtenkant lėšų dar vienos idėjos pilnam įgyvendinimui, nuo Savivaldybės tarybos pritarimo pakeisti Savivaldybės strateginius planavimo dokumentus. Pagrįstais atvejais, atsižvelgiant į būtinas projektui įgyvendinti procedūras ir jų atlikimo terminus, projekto įgyvendinimą galima pratęsti 1 (vieniems) metams.

41. Patvirtinti projektai ir jų aprašymai skelbiami interneto svetainėje https://dalyvauk.anyksciai.lt ir kitose visuomenės informavimo vietose.

42. Pareiškėjai turi teisę susipažinti su projektų vykdymo eiga.

43. Savivaldybė įsipareigoja viešinti projektų idėjų vykdymo eigą.

Anykščiai

  • ANYKŠČIAI 60 000 €

Žemėlapis projekto idėjoms

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Privatumo politika